5A

Utflytting

I hvilken standmå boligen væreved tilbakelevering?

Leietaker plikter å levere tilbake boligen i avtalt stand.

Hvis ikke annet er avtalt, må leietaker tilbakelevere boligen ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen – bortsett fra normal slitasje, og de mangler som utleier selv plikter å utbedre.

En bolig skal ved utflyttingen være så ren at neste leietaker skal kunne flytte rett inn uten ytterligere rengjøring. Leietaker må også rense sluk, skifte batteri i røykvarslere, bytte lyspærer og reparere skader som store skruehull og skraper. Selv om boligen var mangelfullt rengjort ved innflytting, må leietaker vaske fordi det følger av husleieloven og de fleste kontrakter. Hvis leietaker ved innflyttingen var misfornøyd med rengjøringen, skulle han da reklamert til utleier innen rimelig tid. Etter tilbakelevering har leietaker ikke lenger adgang til boligen, og har dermed heller ikke utbedringsrett.

Utleier kan på sin side ikke kreve erstatning for slitasje eller skader som allerede var der ved innflytting.

NB! Mange standardkontrakter har bestemmelser om større vedlikeholdsplikt for leietaker enn det som følger av husleieloven.

Se nærmere om befaring, bevis og tilstandsrapport under menypunktet befaring.

Lenke til husll. § 10-2
Lenke til husll. § 10-4
5B

Utflytting

Felles befaringlønner seg

Utleier og leietaker bør avtale en felles gjennomgang av boligen og skrive en tilstandsrapport (utflyttingsprotokoll) hvor boligens tilstand dokumenteres med tekst og bilder ved utflytting. Tilstandsrapporten skal være datert og signert av begge parter. Forslag til utflyttingsprotokoll/tilstandsrapport finner du her.

Ved befaringen bør utleier og leietaker prøve å bli enige om alle forhold.

5B

Utflytting

Leietaker flytteruten felles befaring

Stiller utleier ikke opp ved tilbakeleveringen, bør leietaker sjekke boligen, ta bilder og skrive opp alle skader og mangler.

Flytter leietaker uten at felles befaring er gjennomført, bør utleier sjekke boligens tilstand så raskt som mulig. Det er lurt å ta bilder og skrive opp alle skader og mangler som bevis.

Les mer om reklamasjon og krav under menypunkt skader og mangler.

Lenke til husll. § 10-2
5C

Utflytting

Leietaker flytter,men leverer ikke alle nøkler

Hvis leietaker ikke leverer tilbake nøkler ved leieforholdets slutt, og det er klart at leietaker har flyttet, kan utleier skifte lås og kreve at leietaker betaler utgiften. Dette gjelder normalt også hvis leietaker ikke leverer tilbake alle nøklene, f.eks. fordi han har mistet ett nøkkelsett. Hvis leietaker bare har mistet nøkkelen til postkassen eller vaskeriet, er det tilstrekkelig å bytte postkasselåsen eller slipe ny nøkkel til vaskeriet. Utleier bør som bevis spare på kvitteringen eller fakturaen for utgiften hun har hatt.

Hvis leietaker i stedet for å levere nøklene til utleier beholder nøklene og dermed tilgangen til boligen, kan det hende at leietaker må betale husleie helt til nøklene blir levert.

Lenke til husll. § 10-2
Lenke til husll. § 10-3
5C

Utflytting

Leietaker flytter,men utleier kan ikke ta imot nøklene

Hvis oppsigelsestiden er ute, og utleier ikke kan ta i mot nøklene, bør leietaker snarest mulig sende nøklene med rekommandert postsending til utleier.

Hvis leietaker i stedet for å levere nøklene til utleier beholder nøklene og dermed tilgangen til boligen, kan det hende at leietaker må betale husleie helt til nøklene blir levert. Poenget med rekommandert sending er at leietaker får bevis for at han har levert nøklene til utleier. Rekommandert postsending betyr at leietaker får kvittering for at brevet er sendt, og at utleier får en melding fra Posten om at han har fått et brev som må hentes. Hvis utleier er utilgjengelig, kan leietaker kreve at utleier erstatter utgiften for den rekommanderte sendingen.

Lenke til husll. § 10-2
5D

Utflytting

Leietaker flytter føravtalens slutt

Leietaker er i utgangspunktet forpliktet til å betale husleie ut den avtalte leietiden eller oppsigelsestiden. Hvis leietaker flytter ut før tiden og slutter å betale, vil den såkalte tapsbegrensningsplikten kunne medføre at utleier må begrense eventuelt leietap ved å prøve å leie ut på ny. Utleier bør aktivt arbeide for å finne ny leieboer slik at leietaker slipper å betale leie lenger enn nødvendig. Utleier har ikke krav på husleie etter det tidspunktet han burde ha leid ut på ny.

5D

Utflytting

Leietaker blirboende etteravtalens slutt

Hvis leietaker blir boende lenger enn den avtalte leietiden, kan utleier kreve leie frem til leietaker faktisk flytter ut frivillig eller blir kastet ut. Medfører leietakers forsinkede utflytting at utleier får ekstrautgifter eller lider leietap (økonomisk tap), kan utleier kreve at leietaker erstatter dette.

5D

Utflytting

Leietaker har flyttetog skylder husleie

Hvis det foreligger depositum, les under menypunkt Depositum – utbetaling.

Utleier bør først prøve å få til en betalingsordning med leietaker. Hvis utleier ikke får tak i leietaker, eller de ikke blir enige, bør utleier sende melding til leietaker om hvor mye penger han krever i skyldig leie og for hvilke måneder. Utleier bør sette en 14 dagers frist for betaling til sitt kontonummer.

Hvis leietaker ikke betaler, kan utleier gå til sak med krav om at leietaker må betale det skyldige beløpet, samt forsinkelsesrente etter loven. Det er viktig at utleier i klagesaken gir en spesifisert oversikt over hvilke måneder kravet gjelder. Utleier må dessuten vedlegge leiekontrakten og eventuelle andre bevis for kravet.

Hvis leietaker mener at han har betalt, må han også i svaret på klagen (tilsvar) fremlegge kvittering eller annet bevis for betalingen.

Lenke til husll § 3-1
Lenke til husll § 3-2
Lenke til husll § 3-3
5E

Utflytting

Det er uenighet omerstatning forskader og mangler

Hvis det foreligger depositum, les under menypunkt Depositum – utbetaling.

Noen ganger blir ikke utleier og leietaker enige om alle forhold ved tilbakeleveringen.

Hvis utleier mener å ha krav mot leietaker, er det viktig at utleier innen rimelig tid (vanligvis innen 14 dager) sender melding (reklamasjon) til leietaker om hvilken mangel det gjelder, samt hva han krever. Meldingen kan sendes i brev, e-post eller SMS.

Vet ikke utleier hva utbedring (reparasjon) koster, kan han skrive at han kommer tilbake med kravets størrelse så snart som mulig (total sum). Utleier bør også spare på eventuelle kvitteringer og fakturaer han får som bevis for kravets størrelse.

Betaler ikke leietaker, kan utleier gå til sak med krav om at leietaker må betale det beløpet han skylder, samt forsinkelsesrente etter loven. Det er viktig at utleier sammen med klagen gir en spesifisert oversikt over kravet, samt vedlegger leiekontrakten, inn- og utflyttingsprotokoll, bilder og andre bevis.

Lenke til husll § 10-3
5F

Utflytting

Leietaker får ikkedepositumet tilbake

Depositumet er leietakers penger.

Hvis depositumet på lovlig måte står på sperret konto i bank, skal banken straks utbetale depositumet hvis utleier og leietaker er enige om utbetalingen.

Er utleier og leietaker uenige, kan leietaker kontakte banken og kreve depositumet utbetalt når leieforholdet er slutt. Banken vil da sende melding til utleier om at leietaker har krevd depositumet utbetalt. Videre får utleier beskjed om at pengene vil bli utbetalt til leietaker, hvis ikke utleier innen fem uker dokumenterer å ha gått til sak mot leietaker. Dokumenterer utleier å ha gått til sak, blir pengene stående på depositumskontoen til saken er avgjort. I klagesaken må utleieren bevise å ha krav i depositumet.

Krever utleier skyldig husleie - og depositumet står i samme bank som husleien betales til - skal banken sende melding til leietaker om at utleier har krevd skyldig leie. Leietaker får da en frist på fem uker til å dokumentere for banken at han har gått til sak mot utleier. I klagesaken må leietaker bevise at han har betalt husleie som avtalt. Dokumenterer leietaker ikke dette innen fristen, skal banken utbetale skyldig leie.

Reises det sak, blir depositumsbeløpet stående på sperret på konto til saken er endelig løst.

Hvis utleier og leietaker i klagesaken har fått en avgjørelse (dom) eller blitt enige om et forlik, kan hver av dem sende avgjørelsen/forliket til banken og kreve at depositumet blir gjort opp i samsvar med dette.

Er depositumet betalt til utleieren kontant eller til utleiers konto (irregulært depositum) og utleier - uansett grunn - ikke vil utbetale beløpet til leietaker, er det leietaker som må gå til sak for å bevise at han har krav på pengene. Det er derfor viktig å spare på betalingsbevis.

Lenke til husll § 3-5
Lenke til husll § 3-7