3A

Leieperiode

kan leietaker holdetilbake leie, kreveavslag ellererstatning?

Hvis boligen har en mangel som utleier ikke retter, kan leietaker holde tilbake en del av leien. Beløpet som holdes tilbake må stå i forhold til mangelen. Hvis leietaker holder tilbake for mye leie, er det et mislighold. Utleier må varsles om hvorfor, og hvor stor del av husleien som holdes tilbake. Leietaker bør sette beløpet på en egen deponeringskonto, som bare kan disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.

Eksempel: Varmtvannsberederen er ødelagt og må skiftes ut. Leietaker har sendt skriftlig varsel om mangelen til utleier, men utleier har ikke gjort noe. Tar det lang tid før utleier får denne reparert, kan leietaker eventuelt kreve en forholdsmessig reduksjon i husleien.

Lenke til husll § 2-11
Lenke til husll § 2-15
Lenke til husll § 5-7
3B

Leieperiode

Kan leietaker gjøreforandringer i boligen?

Leietaker kan ikke gjøre forandringer i boligen uten utleiers godkjenning. Hvis leietaker maler veggene i samme farge og kvalitet som de var, regnes dette ikke som en forandring. Gjør leietaker arbeider i boligen, må resultatet være håndverksmessig, ellers kan leietaker bli erstatningsansvarlig.

Lenke til husll § 5-4
3C

Leieperiode

Hvem er ansvarligfor vedlikehold?

Partene kan selv avtale hvem som skal ha ansvar for vedlikehold av boligen. Inneholder ikke leieavtalen spesielle regler om dette, er det husleielovens regler som gjelder.

Hovedregelen i husleieloven er at utleier har vedlikeholdsansvar for boligen. Loven gir likevel leietaker ansvaret for å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere samt inventar og utstyr i boligen. Leietaker må sjekke at røykvarslere og brannsikringsutstyr fungerer, rengjøre disse, skifte batterier osv.

Må gjenstander som tilhører utleier skiftes ut, er dette utleiers ansvar.

Eksempel 1: Utleier krever erstatning for manglende rens av sluk og kjøkkenvifte etter at leieforholdet er avsluttet. Det er leietakers plikt å gjennomføre løpende vedlikehold på boligens inventar. Dette gjelder også rengjøring av sluk og kjøkkenvifte.

Eksempel 2: Leietaker har leid en bolig i en bygård. Porttelefonen til leiligheten virker ikke, så leietaker må ned fire etasjer for å åpne for alle som kommer på besøk. Det er utleiers ansvar å reparere denne. Det samme gjelder om det er en feil på det elektriske anlegget som gjør at når leietaker bruker komfyren så går sikringen andre steder i boligen.

Lenke til husll § 5-3
3D

Leieperiode

leietaker har,eller ønsker åskaffe seg, kjæledyr

Selv om utleier har tatt inn i kontrakten at dyrehold ikke er tillatt, kan leietaker holde dyr dersom det er gode grunner for det og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier eller andre beboere av eiendommen.

Eksempel: Leietaker inngår en leiekontrakt hvor ett av punktene er: Husdyr er ikke tillatt. Etter en stund får leietaker en samboer, som har jakthund. Utleier kan likevel ikke nekte hundeholdet, med mindre det foreligger spesielle grunner. Det kan f.eks. være at utleier har allergi og skal bruke boligen etterpå, hunden bjeffer nattestid eller er til annen ulempe for naboer. Leietaker har ansvaret for eventuell ekstra slitasje på boligen som følge av dyreholdet.

Lenke til husll § 5-2
3E

Leieperiode

Leietaker oppførerseg slik atnaboene klager

Leietaker må følge vanlige ordensregler. Dersom leietaker ofte blir klaget på, kan utleier vurdere å si opp leietaker. Før utleier tar dette skrittet, bør han sende minst én advarsel til leietakeren. Les mer under menypunktet oppsigelse.

Lenke til husll § 5-2
3F

Leieperiode

utleier ønskertilgang til boligen

Leietaker har eksklusiv bruksrett til boligen, og utleier kan ikke uten videre låse seg inn i leietakers hjem. Utleier skal i så fall gi melding i rimelig tid. Leietakeren må likevel finne seg i at utleier har rett til adgang til boligen for tilsyn. Dersom utleier skal foreta tilsyn, må dette varsles minst én uke i forveien.

Ønsker utleier å foreta nødvendig vedlikeholdsarbeid eller lovlige forandringer i boligen, plikter leietaker å gi utleier tilgang til boligen. Medfører arbeidene betydelige problemer for leietaker, kan han kreve avslag i leien. Leietaker kan ikke kreve avslag i leie for mangler som han selv har forårsaket.

Ved akutt fare for skade på boligen, kan utleier låse seg inn for å begrense skadeomfanget (nødrett).

Eksempel: Det oppstår vannlekkasje i boligen, og vann renner ned i leiligheten under. Leietaker er på ferie, og utleier blir varslet av naboen. Utleier kan i slike alvorlige tilfeller ta seg inn i boligen. Utleier skal si fra til leietaker at han har gjort dette.

Lenke til husll § 5-6
3G

Leieperiode

Kan utleier nekteleietaker å bosammen med flere?

Leietaker har rett til å la ektefelle eller samboer, sine egne eller ektefellens barn, samboerens barn, eventuelle fosterbarn eller foreldre og besteforeldre bo i boligen sammen med ham.

Dersom leietaker derimot ønsker at andre personer skal bo sammen med ham i boligen, må dette godkjennes av utleier. Utleier kan bare nekte leietaker å la en annen person bo i boligen, hvis det foreligger en saklig grunn eller hvis boligen klart blir overbefolket.

Å bo sammen i felles husstand betyr å ha felles husholdning, det vil si å leve sammen på en familieliknende måte med en viss grad av felles økonomi, felles måltider osv.

NB! Vanlig besøk er tillatt og kan ikke nektes.

Lenke til husll § 7-1
3H

Leieperiode

Kan leietaker leieut boligen til andre?

Fremleie betyr at leietaker videreutleier boligen til andre. Hovedregelen er at dette ikke er tillatt uten utleiers godkjenning.

Leietaker kan likevel fremleie:

  • en del av boligen
  • ved leietakers midlertidige fravær i inntil to år

Leietaker må også i disse to tilfellene ha godkjenning fra utleier. Utleier kan likevel bare nekte godkjenning hvis han har saklig grunn til å nekte akkurat denne fremleietakeren, eller hvis boligen blir klart overbefolket.

Eksempel: Dersom den som leietaker ønsker å leie ut til (fremleietaker) har dårlige referanser, kan utleier nekte fremleie.

Lenke til husll § 7-2
Lenke til husll § 7-3
Lenke til husll § 7-4
Lenke til husll § 7-5