2A

Innflytting

leietaker vil ikkeoverta boligen likevel

Etter inngåelse av leiekontrakten er utleier og leietaker bundet juridisk. Det vil si at leietaker må betale husleie og depositum som avtalt, og utleieren må gi leietaker nøklene til boligen (ytelse-mot-ytelse). Også muntlige leieavtaler er bindende, men da kan det ofte være vanskelig å bevise hva man ble enige om.

Hvis leietaker etter inngått leiekontrakt ønsker å trekke seg fra kontrakten, kan han bli erstatningsansvarlig. Dersom boligen blir stående tom i en periode, kan utleier kreve å få dekket sitt leietap av leietaker. Utleier kan også kreve å få dekket utgifter til annonsering for å leie ut på nytt. Samtidig har utleier en plikt til å begrense sitt økonomiske tap, og må aktivt forsøke å finne ny leietaker.

2B

Innflytting

Kan utleier be omkontant betalingav husleien?

Leietaker har rett til å sette inn husleien på en bankkonto. Hvis leietaker velger å betale husleien kontant, er det leietaker som må sannsynliggjøre at beløpet faktisk er betalt. Leietaker bør derfor alltid kreve å få en kvittering fra utleier.

Lenke til husll § 3-3
2C

Innflytting

Leietaker oppdagerfeil og manglerved boligen

Hvis ikke annet er avtalt, skal boligen ved overleveringen være ryddet, rengjort og i vanlig god stand.

Oppdager leietaker feil eller mangel, må han sende melding (reklamere) til utleier. Leietaker må reklamere innen rimelig tid, vanligvis innen 14 dager. Reklamasjonen bør være skriftlig, må opplyse om hva det klages på, og at leietaker krever retting av feilen. Leietaker må gi reklamasjonen på en forsvarlig måte og sikre bevis for at den er sendt.

Hvis utleier ikke utbedrer mangel innen rimelig tid, kan leietaker vurdere å kreve avslag i husleien eller erstatning. Er mangelen vesentlig, kan leietakeren vurdere å heve leieforholdet.

Hvis leietaker har reklamert for sent, kan han ikke kreve noe.

Lenke til husll § 2-2
Lenke til husll § 2-8
Lenke til husll § 2-13
Lenke til husll § 2-14
2E

Innflytting

Det lønner segå skrive tilstands-rapport sammen

For å kunne bevise hvilken tilstand boligen var i ved innflytting, bør utleier og leietaker ha en felles gjennomgang av boligen og skrive en tilstandsrapport (innflyttingsprotokoll) hvor boligen beskrives med tekst og bilder. Tilstandsrapporten må være datert og signert av leietaker og utleier. Forslag til innflyttingsprotokoll/tilstandsrapport finner du under:

Overtakelsesprotokoll fra Huseiernes landsforbund
Overtakelsesprotokoll fra Leieboerforeningen